Biziň kombinatymyz hakynda

S.A.Nyýazow adyndaky nah mata kombinaty

     Nah mata kombinatynda işiň esasy görnüşi önümçilik bolup ol häzirki wagtda 3 görnüşden, ýagny Dokma, Jorap, Sintepon önümçiliginden ybarat bolup durýar.

Giňişleýin

4169

Dokma önümçiliginiň ýyllyk kuwwatlylygy, inedördül metr

2500

Jorap önümçiliginiň ortaça ýyllyk kuwwatlylygy, inedördül metr

1440p/m

Sintepon önümçiliginiň ýyllyk kuwwatlylygy

Täzelikler


Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dokma toplumynyň ýanwar-noýabr aýlary boýunça hasabat berildi

  • 07.12.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýurdumyzyň dokma we söwda toplumynda g...

Geljek 2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamany» diýip atlandyrylar

  • 30.11.2021

25-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Milli Geňeşiň iki palatasynyň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw me...

Iş maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri pagta hasyly barada hasabat berdiler

  • 27.11.2021

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň birnäçesiniň, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sa...