Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenabat tikin fabrigi meýilnamany 114% berjaý etdi

  • 05.08.2022

Türkmenabat tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 28 million 795 müň manatlykdan gowrak halkyň sarp edýän önümleri öndürildi. Bu meýilnamanyň 114 göterim berjaý edilendigi aňladýar.

Jeyhun.news habar gullugynyň habaryna görä, fabrikde dürli görnüşli eşikleriň 1...

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 20.06.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşik...

DAŞOGUZ ŞÄHERINDÄKI «SERDAR» PAGTA EGRIJI FABRIGINIŇ DURKY TÄZELENER

  • 27.05.2022

Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egriji fabriginiň durkuny täzelemek we döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Şunda Dokma senagaty ministrligi tarapyndan halkara bäsleşik geçirilip, bu mesele boýunça teklipler öwrenildi.

Daşoguzda geçir...

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA BRENDLERINIŇ ONLAÝN SÖWDASY ARTÝAR

  • 09.05.2022

Golaýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezi ähli dokma kärhanalarynyň öndürýän önümleriniň onlaýn söwdasy üçin ýörite web-saýty işe girizdi. «Altyn Asyr söwda meýdança» diýlip atlandyrylan onlaýn söwda platformasy ar...

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA ÖNÜMLERI 20 ÝURDA EKSPORT EDILÝÄR

  • 06.05.2022

Türkmenistanda öndürilýän dokma önümleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Ýewropa we Aziýa yklymlaryndan bolan ýurtlaryň 20-sine eksport edilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Ýurdumyzda öndürilen dokma önümlerini esasy satyn al...

Tagtabazar pagta egirme fabrigi häzirki wagytda doly modernizasiÿa išlerini geçirÿär.

  • 03.05.2022

Tagtabazar pagta egirme fabrigi häzirki wagytda doly modernizasiÿa išlerini geçirÿär.Dünÿäniñ öñde baryjy kompanÿalaryndan Germanÿanyñ, Italÿanyñ, Türkiÿe dowletlerinde öndürilen ÿokary derejeli enjamlar bilen düÿpli abatlanÿar.

Tagtabazar pagta egirme fabrigi täze döwrebap dükany açyp ulanyša göÿberdi.

  • 03.05.2022

Tagtabazar pagta egirme fabrigi ÿurdymyzda öndürilÿän ÿokary hilli dokma önümlerini halkymyza elÿeterli bahalar bilen üpjün etmek maksady bilen täze döwrebap dükany açyp ulanyša göÿberdi.

Türkmenistan pagta tohumy üçin bahany kesgitledi

  • 05.02.2022

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň pagta arassalaýjy kärhanalarynda öndürilýän pagta çigidiniň bahasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlary gepleş

Türkmenistan pagta we beýleki ekinleriň ýazky ekişine taýýarlanýar

  • 03.02.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew we welaýatlaryň häkimleri ýerlerde möwsümleýin oba hojalyk işlerine ― pagtanyň hem-de beýleki ekinleriň ýaz ekişi...