​Türkmenbaşy jins toplumy eksport möçberlerini artdyrmaga taýýar


24.08.2021

«Türkmenbaşy adyndaky jins toplumy» öz önümleriniň eksport möçberlerini we görnüşlerini artdyrmagy meýilleşdirýär diýip, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň saýty habar berýär.

Kärhananyň kuwwatlyklara oňa her aýda matanyň kesgitli görnüşiniň 1 million 250 müň metrini öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde dürli galyňlykdaky — 8-den 15 unsiýa çenli, gök, gara, ýaşyl reňkli jins materiallary çykarylýar. Toplumyň tikinçilik fabrigi her ýylda 3 milliondan gowrak erkek, zenan we çaga jinsilerini öndürýär.

«Türkmenbaşy adyndaky jins toplumy» öz işine 1996-njy ýylda başlady. Onuň binýadynda egriji,, tikinçilik, boýag fabrikleri, şeýle hem gaplama sehi we taýýar önümler saklanýan ammar hereket edýär. Kärhananyň işgärler düzümi 3 müňden gowrak hünärmeni öz içine alýar. Häzirki wagtda «Türkmenbaşy adyndaky jins toplumy» ÝGPJ Merkezi Aziýada öz ugrundan iri kärhanalaryň biri bolup durýar.