Türkmenistanda pagta ýygymy möwsümi tamamlanýar


12.11.2021

Türkmenistanyň dürli sebitlerinde pagta ýygymy möwsümi tamamlanyp barýar. Ahal welaýatynyň Bäherden we Kaka etraplarynyň, Lebap welaýatynyň Saýat we Dänew etraplarynyň, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň, Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň pagta ýygymçylary bellenilen meýilnamany ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler.

Oba hojalygy ulgamy döwlet tarapyndan işjeň ösdürilýär. Pudagyň düzümi döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň satyn alynmagy bilen baýlaşdyrylýar. Oba hojalygyny zerur bolan mineral dökünler bilen üpjün edýän ýurdumyzyň himiýa senagaty ösdürilýär.

Daýhanlaryň yhlasly zähmeti oba hojalyk önümleriniň öndürijiliginiň ýokarlanmagynyň we oba ýerlerinde iş hünärleriniň artmagynyň güwäsi bolýar. Bu bolsa daýhançylyga ýaş hünärmenleriň gyzyklanmasynyň ýokarlanmagyna şert döredýär.

Türkmen daýhanlary ýurduň pagta meýdanlarynda «CLAAS», «John Deere» ýaly meşhur kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň hyzmatyndan peýdalanýarlar.

Ýurduň daýhançylyk pudagynyň esasy ugry pagta we bugdaý hasylyny ýetişdirmek, şeýle hem pagtany we bugdaýy işläp taýýarlamak bilen baglydyr.

Pagta ýygymy möwsüminde kabul ediş nokatlaryna ýygnalan hasylyň ençeme tonnasynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. Daýhanlaryň öňünde pagta ýygymy boýunça öňde goýlan döwlet maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek we bu pudagyň ösüşine goşant goşmak wezipesi goýulýar.