Biziň Täzeliklerimiz


«Bahar» tikin önümçilik birleşigi möwsümleýin egin-eşikleri taýýarlamakda öňdäki orunlary eýeleýär

  • 06.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen, pagta, ýüpek, ýüň çig mallary ulanylyp, ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen öndürilýän dürli görnüşli egin-eşikleri dünýä bazaryna eksport etmek mümkinçiligi artýar. Bu gün «Türkmenistanda öndürildi» diýen...

Ýurdumyzyň dokma toplumy eksport önümleriniň sergisinde ýeten sepgitlerini görkezdi

  • 29.06.2021

Ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary 27-28-nji iýunda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň Aşgabatda geçirilen sergisine gatnaşdy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tebigy ýüplükden, nah ýüplüginden, trikotaž we beýleki önümleriň giň top...

Lebap welaýatynda pileleriň gaýtadan işlenilmegine başlandy

  • 26.06.2021

Türkmenabadyň ýüpek önümçiligi birleşiginde ýüpek gurçugyndan alnan pileleriň gaýtadan işlenilmegine başlandy.

Şu ýylda lebaply ýüpek öndürijiler tarapyndan 1013-den gowrak pile öndürildi. Bu bolsa tutuş ýurt boýunça taýýarlanylan pile hasylynyň ýarsyna golaýd...

Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

  • 24.06.2021

Ýakynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşygy Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat we etrap birleşmeleri bilen fabrigiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkin...

Daşoguzdaky “Çeper” fabrigi 5,3 million manatdan gowrak tikin önümlerini çykardy

  • 21.06.2021

Daşoguzdaky “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 5 million 355 müň manatlyk önümleri çykardy. Önümçiligiň depgini senagat, oba hojalyk we gurluşyk, lukmançylyk kärhanalarynyň we guramalarynyň, şeýle-de döredijilik işgärleriniň, ýurdumyzyň

Şu ýylyň ýüpek pilesiniň hasylyny gaýtadan işlemäge girişildi

  • 18.06.2021

Aşgabatdaky ýüpek egriji kärhanada tuduň ýüpek gurçugynyň pilesini gaýtadan işlemäge girişildi. Kärhananyň işçileri çig maly saýlap alanyndan soňra, ýüpek egriji sehde alnan süýümler saralýar, galyndylar bolsa gaýtadan işlenilýär.

Işiň köp bölegi awtomatlaşdyr...

«Gala» haryt nyşanly önümleri üçin täze dükan açyldy

  • 15.06.2021

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherinde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan «Gala» haryt nyşanly döwrebap önümleriň täze söwda dükany açyldy. Ol Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynyň tikinçilik bölüminiň durky döw...

Watan harmanyna 2 müň 100 tonnadan gowrakpile tabşyryldy

  • 10.06.2021

Döwlet tarapyndan döredilýän giň gerimli hem döwrebap şertler netijesinde ýurdumyzyň zähmetsöýer ýüpekçileri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Watan harmanyna 2 müň 100 tonnada...

«Ýeňiş» tikin fabrigi «Victory» brendi bilen tanyşdyrdy

  • 09.06.2021

Maý aýynyň ahyrynda geçirilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmen halysynyň güni mynasybetli Mary welaýatyň “Ýeňiş” egin-eşik fabriginiň wekilleri täze “Victory” brendyny tanyşdyrdylar.

Önümçiligi täze ýola goýlan köýnekler ýokary hilli, häzirki za...