Biziň Täzeliklerimiz


​Türkmenbaşy jins toplumy eksport möçberlerini artdyrmaga taýýar

  • 24.08.2021

«Türkmenbaşy adyndaky jins toplumy» öz önümleriniň eksport möçberlerini we görnüşlerini artdyrmagy meýilleşdirýär diýip, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň saýty habar berýär.

Kärhananyň kuwwatlyklara oňa her aýda matanyň kesgitli görnüşi...

​Kaka etrabynda gurlup ulanylmaga beriljek döwrebap dokma toplumy pudagyň ösüşine mynasyp goşant goşar

  • 23.08.2021

Şu günler Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyşyna ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Bu barada hormatly Prezidentimiziň 20-nji awgustda geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Baş

​«Ýeňiş» tikin kärhanasynyň önümleri mekdep bazarlarynda ilata hödürlenýär

  • 21.08.2021

Şu günler Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan «Ýeňiş» tikin kärhanasynda işler gyzgalaňly depginde dowam edýär. Bu ýerde zähmer çekýän ezber tikinçiler tarapyndan taýýarlanylýan mekdep okuwçylarynyň egin-eşikleri ýurdumyzyň dürli söwda no...

Gökdepe pagta egriji fabrigi 46 million manatlyk önüm öndürdi

  • 17.08.2021

Ahal welaýatyndaky Gökdepe pagta egriji kärhanasynda 2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda 46 million 218 müň 550 manatlyk önüm öndürildi. Geçen 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 109,6%-e deň boldy.

Fabrigiň öndürýän önümi — pagta ý

Wagyz-nesihat duşuşygy

  • 16.08.2021

Ýakynda Gökdepe etrabyndaky «Argaç» ýüň egriji fabriginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň 1-nji iýulda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklary hakynda giňişleýiň gürrüň edildi. Duşuşyga fabri...

Daşoguzyň "Serdar" pagta egriji fabriginde ýüplük önümçiligi 918 müň tonna ýetdi

  • 13.08.2021

Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä, şu ýylyň ýedi aýynda Daşoguz pagta egriji fabriginde 917 müň 500 tonna ýüplük öndürildi.

Kärhanada her günde 2 müň tonnadan gowrak pagta süýümi gaýtadan işlenilýär. Şolardan 1 müň 750 tonna ...

Dokma senagatynyň ekspozisiýasy sergä gatnaşyjylaryň ünsüni çekmegi başardy

  • 09.08.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň gazanan üstünlikleri 6-7nji awgustda Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda guralan milli önümleriň halkara sergisinde görkezildi.

Milli dokma senagatynyň kärhanalarynyň şeýle halkara sergilerine yzygiderli gatnaşyp...

Türkmenabadyň tikin fabrigi mekdep we ýörite egen-eşikleri hödürleýär

  • 06.08.2021

Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda Türkmenabadyň tikin fabrigi mekdeplerde zähmet sapagy üçin ýörite egen-eşikleriň tikinçiligine başlady.

Eýýäm gyzlar üçin gülgüne reňkli halatlaryň 500 sanysy we oglanlar üçin kombinezonlaryň 800-den gowragy, şeýle hem fartuklary...

2021-nji ýylyň ýedi aýynda dokma önümleriniň önümçiligi boýunça çaklamalar

  • 02.08.2021

Minsitrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň barşynda wise-premýer Ç.Gylyjow dokma toplumlarynda şu ýylyň ýedi aýynda garaşylýan netijeler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Dokma senagaty ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ...