Biziň Täzeliklerimiz


Daşoguz welaýatynda pagta arassalamak işine başlandy

  • 25.10.2021

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynyň hünärmenleri gije-gündiziň dowamynda pagta arassalamak boýunça işlerini alyp barýarlar. Döwrebap gurallar bilen enjamlaşdyrylan kärhanada her gün 250-300 tonna pagta gaýtadan işlenilýär....

Halaç pagta egriji fabrigi önümlerini eksport edýär

  • 20.10.2021

2021-nji ýylyň başyndan bäri Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Halaç pagta egriji fabrigi Russiýa, Türkiýä, Ermenistana, Polşa 2557,9 tonna ýüplük eksport etdi. Daşary ýurtly sarp edijilere milli walýutada iberilen önümleriň bahasy 25 million manatdan gowrak bol...

Türkmenistanyň Dokma senagatynyň önümleri “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisinde görkezildi

  • 16.10.2021

9-njy oktýabrda «EXPO 2020 Dubai» atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli güni geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Sergi diwarlyklarynyň türkmen halysy we ahalteke bedewleriniň 5-siniň binagärlik keşbi bilen...

​Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň dokma toplumynyň işiniň netijeleri hakynda hasabat berildi

  • 12.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynda halk hojalygynyň dürli pudaklarynda gazanylan netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi.

Onuň barşynda söwda we dokma toplumyn...

Nah mata kombinatynyň önümçiliginde sanly ulgamyň tehnologiýalaryndan peýdalanylýar

  • 07.10.2021

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky S.A.Nyýazow adyndaky Nah mata kombinatynda alnyp barylýan guramaçylyk we önümçilik işlerine sanly ulgamy...

Köneürgenjiň pagta egriji kärhanasy önümlerini daşary döwletlere çykarýar

  • 04.10.2021

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky pagta egriji kärhana öz önümlerini Hytaýa eksport etmek işini ýola goýdy. Bu barada «Туркменистан: золотой век» neşirinde habar berilýär.

Ol ýurduň iň ýaş dokma kärhanasy hasaplanylýar. Kärhananyň önümçilik kuwwaty bi...

Täze söwda-dynç alyş merkezinde ýerli tekstil önümleriniň dükany açyldy

  • 30.09.2021

Tähran köçesiniň ugrunda bina edilen we öz gapylaryny 26-njy sentýabrda açan “Aşgabat” söwda-dynç alyş merkeziniň binasynda “Altyn Asyr” harytşynaslyk merkeziniň dükany açyldy diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Bu dükanda ýurdumyzyň belli m...

​Türkmenistanyň dokma senagaty pudagynyň gazanan üstünlikleri

  • 27.09.2021

“CentralAsia.news” gazetiniň ykdysady synçysy Walentin Trapeznikow okyjylar bilen Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlygynyň dowamynda gazanan üstünliklerini wasp edýän analitik syn bilen paýlaşdy.

Synçynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň öňdebaryj...

Nah mata kombinatynyň önümleriniň haryt-nyşany täzelendi

  • 25.09.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky S.A.Nyýazow adyndaky nah mata kombinatynda 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlap, «MEŞHURAÝ» ady we «MA» nyşany bilen täze harytlaryň önümçiligi ýola goýuldy.

Häzirki wagtda «MEŞHURAÝ» haryt-nyşany astyn...