Biziň Täzeliklerimiz


Babadaýhan etrabynda täze dokma toplumy ulanyşa berler

  • 16.11.2021

Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisiniň barşynda wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze dokma kärhanasynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi.

Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen bu kärhananyň

"Balkandokma" ÝGPJ önümçiligiň ösüş depgini 140 göterime golaý ýokarlandy

  • 15.11.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Serdar şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde döwrüň ösen talaplaryna laýyk işler amala aşyrylýar. Bu ýerde ornaşdyrylan önümçiligiň häzirki zaman tehnologiýasy kärhanada ýokary hilli, dürli...

Türkmenistanda pagta ýygymy möwsümi tamamlanýar

  • 12.11.2021

Türkmenistanyň dürli sebitlerinde pagta ýygymy möwsümi tamamlanyp barýar. Ahal welaýatynyň Bäherden we Kaka etraplarynyň, Lebap welaýatynyň Saýat we Dänew etraplarynyň, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň, Mary welaýa...

Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginiň tikinçileri ýokary zähmet netijelerini gazanýarlar

  • 08.11.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginiň ussat tikinçileri ýokary zähmet netijelerini gazanýarlar. Şu ýylyň başyndan bäri fabrik boýunça 11 million 400 müň manatlykdan gowrak önüm öndürilip, meýilnama 107,7 göte...

Döwlet baştutany, Türkmenistanyň dokma önümlerini daşary ýurtlara çykarmak meselesini ara alyp maslahatlaşdy

  • 06.11.2021

4-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň ýolbaşçylary bilen daşary bazarlarda dokma önümlerine bolan islegi artdyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda dokma sen...

Halaç etrabynyň nah ýüplük egirme kärhanasy 10 aýlyk meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirdi

  • 05.11.2021

Halaç etrabynyň Çohpetde obasynda gurlan Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah ýüplük egirme kärhanasynda 10 aýlyk meýilnamada görkezilen 9 million 414 müň manatlyga derek 43 million 971 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi....

Bäherden pagta egriji fabriginde 69 million manatdan gowrak önüm öndürildi

  • 03.11.2021

Şu ýylyň dokuz aýynda Bäherden pagta egriji fabriginde 69 million manatdan gowrak önüm öndürildi. Netijede, degişli döwürdäki ösüş depgini 13,9 göterime deň boldy.

Fabrikde dürli ölçeglerdäki ýüplük sapaklary öndürilýär: 27/1, 34/1, 51/1.

Bäherden pagta egriji...

Sakarçägäniň pagta egriji fabriginde meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi

  • 01.11.2021

Sakarçägäniň Gurbansoltan Atamyradowa adyndaky pagta egriji fabriginde şu ýylyň degişli döwründe öňde goýlan meýilnama 103 göterim ýerine ýetirilip, kärhananyň işgärleri pudagyň ösmegine möhüm goşant goşýarlar.

Dokuz aýyň dowamynda fabrik tarapyndan meýilleşdi...

Türkmenistan Ýaponiýada geçiriljek "EKSPO-2025" Bütindünýä sergisine gatnaşmaga taýýarlyk görýär

  • 29.10.2021

Türkmenistan sergi üçin Ýaponiýanyň Osaka şäherinde ýörite döredilen Ýumesima emeli adasynda geçiriljek "EKSPO-2025" Bütindünýä sergisine gatnaşmak üçin taýýarlyk görüp başlady. Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Ministrler Kabinetini...