Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenistanda pagta meýdanlaryny azaltmak göz öňünde tutulýar

  • 21.12.2021

Türkmenistanda pagta meýdanlaryny azaltmagyň hasabyna ýeralmanyň, gök-bakja önümleriniň we ýüpek gurçugy üçin zerur bolan tut agaçlarynyň ekilişini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Bu barada hepdäniň anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-pre...

Türkmenistanyň dokma önümleri ynsanperwer kömeginiň bir bölegine öwrüldi

  • 17.12.2021

Owgan halkyna nobatdaky ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmaga Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi hem işjeň gatnaşýar. Ugradyljak kömegiň içinde dokma we oba hojalyk önümleri, öý goşlary, lukmançylyk we nebit önümleri bar.

Goňşy ýurda ynsanperwer kömegi...

Türkmenistanda ýylyň başyndan bäri takmynan 2 million tut nahal oturdyldy

  • 11.12.2021

Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň daýhan birleşiklerinde tut agajynyň nahallarynyň 2 milliona golaýy oturdyldy.

Türkmenistanyň dokma senagaty üçin zerur bolan pile önümçiliginde Daşoguz welaýaty öňdebaryjy orny eýeleýär. Her ýylda welaýaty...

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dokma toplumynyň ýanwar-noýabr aýlary boýunça hasabat berildi

  • 07.12.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýurdumyzyň dokma we söwda toplumynda gazanylan ösüş görkezijileri hakynda hasabat berdi.

Şu ýylda Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalar...

Geljek 2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamany» diýip atlandyrylar

  • 30.11.2021

25-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Milli Geňeşiň iki palatasynyň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň hem-de hormatly ýaşulularyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Onuň barşynda...

Iş maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri pagta hasyly barada hasabat berdiler

  • 27.11.2021

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň birnäçesiniň, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatda pudak ýolbaşçylary ýurdumyz boýunça möhüm oba ho...

Türkmenabatdaky pagta egriji fabrigi 2021 ýylyň meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

  • 24.11.2021

Türkmenabatdaky pagta egriji fabrigi ýylyň başyndan bäri 33 million manatdan gowrak önüm öndürdi. Fabrik 5 347 800 manatdan gowrak önüm öndürilip, ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirmegi başardy.

Şu ýyl Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe, Azerbaýja...

Daşoguz welaýatyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynda günde 250-300 tonna pagta gaýtadan işlenilýär

  • 22.11.2021

«Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň garamagyndaky Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Kuwwatlylygy ýylda 40 müň tonna tohumlyk çigidi işlemäge niýetlenen häzirki zaman ülňüli ýöriteleşdirilen bu kärhanada dö

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze dokma toplumynyň açylyş dabarasy gecirildi

  • 18.11.2021

17-nji noýabrda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze dokma toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, täze dokma toplumynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň m...