Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenistan pagta tohumy üçin bahany kesgitledi

  • 05.02.2022

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň pagta arassalaýjy kärhanalarynda öndürilýän pagta çigidiniň bahasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlary gepleş

Türkmenistan pagta we beýleki ekinleriň ýazky ekişine taýýarlanýar

  • 03.02.2022

Türkmenistanyň Prezidentiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew we welaýatlaryň häkimleri ýerlerde möwsümleýin oba hojalyk işlerine ― pagtanyň hem-de beýleki ekinleriň ýaz ekişi...

Türkmenistanyň dokma önümleri TSSE-de geçirilen sergide görkezildi

  • 27.01.2022

26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda milli itşynaslyk ýörelgelerine bagyşlanan «Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy» atly halkara ylmy-amaly maslahat we onuň çäklerinde mowzuklaýyn sergi öz işine başlady.

Sergide ýu...

Balkan welaýatynyň tikinçilik kärhanasy önümçilik meýilnamany üstünlikli tamamlady

  • 24.01.2022

Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki tikinçilik kärhanasy ýurdumyzyň dokma senagaty ministrliginiň öňdebaryjylarynyň biridir. Geçen ýylda kärhananyň hünärmenleri tarapyndan meýilnamalaýyn borçnama 125 göterim ýerine ýetirilip, jemi öndürilen dokma harytlaryn...

​Daşary bazarda Daşoguzuň egriji kärhanasynyň önümlerine isleg artýar

  • 17.01.2022

Ýurdumyzda nah ýüplügini daşary döwletlere ibermekde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasy öňdebaryjy orny eýeleýär. Bu kärhana daşary bazarda ynamdar, öz borçlaryny wagtynda we ýokary hil derejesinde ýerine ýetirýän hyzma...

Pagta Türkmenistanyň we beýleki döwletleriň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýär

  • 14.01.2022

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda pagtanyň bir funtunyň bahasy ABŞ-nyň 1 dollar 14 sentine deň boldy. Şeýle hem ol geçen ýylyň soňky hepdesiniň iň arzyly harydyna öwrüldi. Şunlukda, «ak altyna» bolan islegiň saklanýandygyny we onuň önümçiliginiň azaldylmagynyň b...

Hökümetiň nobatdaky ýygnagynda 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasy hödürlendi

  • 11.01.2022

Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiew 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasyny hödürledi. Taslama Türkmenistanyň "Ösümlikleri goramak baradaky" kanunyna laýyklykda taýýarlandy.

Bu döwl...

2021-nji ýylda "Çeper" Daşoguz egin-eşik fabrigi 17 million manatdan gowrak önüm öndürdi

  • 07.01.2022

Daşoguzyň “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylda 17 million manatlyk önüm öndürmek bilen ýurdumyzyň ykdysady ösüşine möhüm goşant goşdy.

“Çeper” tikinçilik fabrigi Türkmenistanyň sarp ediş bazaryny ýokary hilli önümler bilen yzygiderli üpjün edýär.

Daşoguzy...

Türkmenistanyň dokma senagaty bars ýyly mynasybetli täze önümleri öndürdi

  • 28.12.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty Gündogar senenamasy boýunça bars ýylyny garşylamaga taýýarlyk görýär. Bu ministrlige degişli dükanlarda barsyň keşbindäki önümler — ýorgan-düşek toplumlary, aşhana esbaplary, şeýle hem ulular we çagalar üçin niýetlenilen egin-eşik...