Biziň Täzeliklerimiz


Milli lybaslaryň sergisi guraldy

  • 17.05.2021

15-nji maýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramaklarynda paýtagtymyzdaky «Altyn asyr» harytşynaslyk merkezinde milli lybaslaryň sergisi we görkezili...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

  • 15.05.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny ýazyp tamamaldy. «Ak şäherim ― Aşgabat» atly täze eser türkmen paýtagtynyň taryhyna bagyşlanýar.

140 ýyllyk taryhynyň dowamynda Aşgabat kynçylykly synaglaryň köp sanlysyny başdan geçirdi: Beýik ...

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  • 13.05.2021

Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda 14 million 918 müň 519 manatlyk önüm öndürdi. Şol döwürdäki eksportyň mukdary 10 million 151 müň 179 manat boldy. Zawodyň önüm...

Mary welaýatynyň atyzlarynda gowaça idegine girişildi

  • 11.05.2021

Mary welaýatynda gowaça ekişi möwsümi tamamlandy. Daýhanlar 180 müň gektara barabar ýere tohum sepip, bu ekişi iň gysga agrotehniki möhletde tamamladylar. Gowaça ekilen meýdanlaryň ýarysynda eýýäm maýsalar gök öwüsýärler. Ekiş enjamlarynyň ýerine meýdanlara in...

Döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň arasyndaky bäsleşigiň jemi jemlendi

  • 08.05.2021

7-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň arasynda «Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary» atly bäsleşik geçirildi.

Bäsleşik iki ugur ― «Baýramçylyk we gündelik geýilýän eg...

Ýurduň demirgazynda ýüpek gurçugyny idetmek işleri dowam edýär

  • 07.05.2021

Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri şu ýyl 500 tonna çig pile taýýarlamagy maksat edinýärler. Bu mukdaryň 184 tonnasy S.A.Nyýazow adyndaky, 160 tonnasy (her biri 80 tonna) bolsa Gurbansoltan eje adyndaky we Görogly etraplarynyň ýüpekçilerine degişlidir. Howa şertl...

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  • 05.05.2021

Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda 14 million 918 müň 519 manatlyk önüm öndürdi. Şol döwürdäki eksportyň mukdary 10 million 151 müň 179 manat boldy. Zawodyň önüm...