Biziň Täzeliklerimiz


Ýüpekçiler pile ýygymyna girişdiler

  • 26.05.2021

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda we etraplarynda pile öndürmegiň aýgytlaýjy möwsümi ― pile ýygymy dowam edýär. «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan şu ýylda ýurdumyz boýunça 2 müň 100 tonna pile öndürmek maksat edinilýär....

Türkmenistan paýtagt şäheriniň 140 ýyllygyny baýram edýär

  • 25.05.2021

24-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli çäreleriň çäklerinde paýtagtymyzyň jemgyýetçilik we ykdysady ösüşlerine mynasyp goşant goşup, halk hojalygynyň dürli ugurlarynda zähmet çekýän raýatlary, önümçiligiň öňdebaryjylaryny, m...

Özbegistan daşary ýurtly hyzmatdaşlary dokma senagatyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaga çagyrýar

  • 23.05.2021

26 ― 30-njy maý aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde «Uztekstilprom» Assosiasiýasy bilen «Iteca Exhibitions» sergi kompaniýasynyň bilelikde guramaklarynda «Global Textile Days Spring» atly birnäçe sergiler guralar. Bu çäreler dünýäniň dokma senag...

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň önümleriniň sergisi guralar

  • 21.05.2021

«Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň maý aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülikleýin we medeni çäreleriň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda 30 ― 31-nji maý aralygynda giň gerimli sergi guralar.

Ser...

Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi

  • 19.05.2021

Ýakynda Aşgabadyň dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagynda toplumyň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda geçirilen bu masalahat «Sagdyn jemgyýetden jahan gülleýär, Arkadag nurund...

Milli lybaslaryň sergisi guraldy

  • 17.05.2021

15-nji maýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramaklarynda paýtagtymyzdaky «Altyn asyr» harytşynaslyk merkezinde milli lybaslaryň sergisi we görkezili...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

  • 15.05.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny ýazyp tamamaldy. «Ak şäherim ― Aşgabat» atly täze eser türkmen paýtagtynyň taryhyna bagyşlanýar.

140 ýyllyk taryhynyň dowamynda Aşgabat kynçylykly synaglaryň köp sanlysyny başdan geçirdi: Beýik ...

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  • 13.05.2021

Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda 14 million 918 müň 519 manatlyk önüm öndürdi. Şol döwürdäki eksportyň mukdary 10 million 151 müň 179 manat boldy. Zawodyň önüm...

Mary welaýatynyň atyzlarynda gowaça idegine girişildi

  • 11.05.2021

Mary welaýatynda gowaça ekişi möwsümi tamamlandy. Daýhanlar 180 müň gektara barabar ýere tohum sepip, bu ekişi iň gysga agrotehniki möhletde tamamladylar. Gowaça ekilen meýdanlaryň ýarysynda eýýäm maýsalar gök öwüsýärler. Ekiş enjamlarynyň ýerine meýdanlara in...