Biziň Täzeliklerimiz


​Türkmenabadyň tikinçilik fabrigi 21 million manatlykdan hem ýokary önüm öndürdi

  • 24.07.2021

Şu ýylyň alty aýynda Türkmenabadyň tikinçilik fabrigi 21 million 61,5 müň manatlyk önüm öndürip, önümçilik meýilnamada göz öňünde tutulanyndan 5 million 221 müň manat artyk ýerine ýetirildi. Alty aý üçin meýilnama 132% ýerine ýetirildi. Kärhanada önümçiligiň d...

Türkmenistanda ýokary hilli penjek-balaklaryň önümçiligi ýola goýuldy

  • 24.07.2021

Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky dokma toplumynda ýakynda penjek-balaklaryň önümçiligi ýola goýuldy.

Toplumda häzirki zaman tikin enjamlary bilen enjamlaşdyrylan binanyň açylyp, ulanylmaga berilmegi bilen, taýýar önümleriň önümçiligi has ...

Dokma senagaty ministrliginiň iki kärhanasy AGPJ öwrüler

  • 19.07.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Mary dokma fabriginiň we «Türkmendokma» daşary söwda kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgedilip, olar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetlerine öwrüler. Bu barada wise-premýer Ç.Gylyjow Ministrler Kabinetiniň me...

Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylyk pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

  • 16.07.2021

15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda pagtaçylyk pudagyna bagyşlanan sanly ulgam arkaly iş maslahat...

Daşoguzyň pagta egriji kärhanasy dünýä bazaryndaky ornuny berkidýär

  • 14.07.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasynda öndürilýän önümler dünýäniň dokma bazarynda meşhurlyk gazanýar. Her ýylda bu kärhanada taýýarlanylýan önümleriň 70 göterimi daşary bazaryna çykarylýar. Kärhana öz üstüne alan borçna...

Dokma toplumynyň kärhanalarynda önümçiligiň ösüş görkezijisi

  • 11.07.2021

2021-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda ýurdumyzyň dokma toplumynyň kärhanalary durnukly ösüş depgini sakladylar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow habar berdi.

Toplum tarapyndan öndürilen önümleriň ösüş görkezijisi ýo...

Bäherden etrabyndaky ýüplük fabriginde ýokary hilli ýüplügiň müňlerçe tonnasy öndürildi

  • 09.07.2021

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginde şu ýylyň birinji ýarymynda ýokary zähmet üstünlikleri gazanyldy. «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň alty aýynyň netijeleri boýunça kärhanad...

«Bahar» tikin önümçilik birleşigi möwsümleýin egin-eşikleri taýýarlamakda öňdäki orunlary eýeleýär

  • 06.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen, pagta, ýüpek, ýüň çig mallary ulanylyp, ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen öndürilýän dürli görnüşli egin-eşikleri dünýä bazaryna eksport etmek mümkinçiligi artýar. Bu gün «Türkmenistanda öndürildi» diýen...

Ýurdumyzyň dokma toplumy eksport önümleriniň sergisinde ýeten sepgitlerini görkezdi

  • 29.06.2021

Ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary 27-28-nji iýunda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň Aşgabatda geçirilen sergisine gatnaşdy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tebigy ýüplükden, nah ýüplüginden, trikotaž we beýleki önümleriň giň top...