Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylyk pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

  • 16.07.2021

15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda pagtaçylyk pudagyna bagyşlanan sanly ulgam arkaly iş maslahat...

Daşoguzyň pagta egriji kärhanasy dünýä bazaryndaky ornuny berkidýär

  • 14.07.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasynda öndürilýän önümler dünýäniň dokma bazarynda meşhurlyk gazanýar. Her ýylda bu kärhanada taýýarlanylýan önümleriň 70 göterimi daşary bazaryna çykarylýar. Kärhana öz üstüne alan borçna...

Dokma toplumynyň kärhanalarynda önümçiligiň ösüş görkezijisi

  • 11.07.2021

2021-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda ýurdumyzyň dokma toplumynyň kärhanalary durnukly ösüş depgini sakladylar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow habar berdi.

Toplum tarapyndan öndürilen önümleriň ösüş görkezijisi ýo...

Bäherden etrabyndaky ýüplük fabriginde ýokary hilli ýüplügiň müňlerçe tonnasy öndürildi

  • 09.07.2021

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginde şu ýylyň birinji ýarymynda ýokary zähmet üstünlikleri gazanyldy. «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň alty aýynyň netijeleri boýunça kärhanad...

«Bahar» tikin önümçilik birleşigi möwsümleýin egin-eşikleri taýýarlamakda öňdäki orunlary eýeleýär

  • 06.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen, pagta, ýüpek, ýüň çig mallary ulanylyp, ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen öndürilýän dürli görnüşli egin-eşikleri dünýä bazaryna eksport etmek mümkinçiligi artýar. Bu gün «Türkmenistanda öndürildi» diýen...

Ýurdumyzyň dokma toplumy eksport önümleriniň sergisinde ýeten sepgitlerini görkezdi

  • 29.06.2021

Ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary 27-28-nji iýunda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň Aşgabatda geçirilen sergisine gatnaşdy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tebigy ýüplükden, nah ýüplüginden, trikotaž we beýleki önümleriň giň top...

Lebap welaýatynda pileleriň gaýtadan işlenilmegine başlandy

  • 26.06.2021

Türkmenabadyň ýüpek önümçiligi birleşiginde ýüpek gurçugyndan alnan pileleriň gaýtadan işlenilmegine başlandy.

Şu ýylda lebaply ýüpek öndürijiler tarapyndan 1013-den gowrak pile öndürildi. Bu bolsa tutuş ýurt boýunça taýýarlanylan pile hasylynyň ýarsyna golaýd...

Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

  • 24.06.2021

Ýakynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşygy Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat we etrap birleşmeleri bilen fabrigiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkin...

Daşoguzdaky “Çeper” fabrigi 5,3 million manatdan gowrak tikin önümlerini çykardy

  • 21.06.2021

Daşoguzdaky “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 5 million 355 müň manatlyk önümleri çykardy. Önümçiligiň depgini senagat, oba hojalyk we gurluşyk, lukmançylyk kärhanalarynyň we guramalarynyň, şeýle-de döredijilik işgärleriniň, ýurdumyzyň