Biziň Täzeliklerimiz


Mary welaýatynyň atyzlarynda gowaça idegine girişildi

  • 11.05.2021

Mary welaýatynda gowaça ekişi möwsümi tamamlandy. Daýhanlar 180 müň gektara barabar ýere tohum sepip, bu ekişi iň gysga agrotehniki möhletde tamamladylar. Gowaça ekilen meýdanlaryň ýarysynda eýýäm maýsalar gök öwüsýärler. Ekiş enjamlarynyň ýerine meýdanlara in...

Döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň arasyndaky bäsleşigiň jemi jemlendi

  • 08.05.2021

7-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda döwrebap lybaslary tikmekde dizaýnerleriň arasynda «Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary» atly bäsleşik geçirildi.

Bäsleşik iki ugur ― «Baýramçylyk we gündelik geýilýän eg...

Ýurduň demirgazynda ýüpek gurçugyny idetmek işleri dowam edýär

  • 07.05.2021

Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri şu ýyl 500 tonna çig pile taýýarlamagy maksat edinýärler. Bu mukdaryň 184 tonnasy S.A.Nyýazow adyndaky, 160 tonnasy (her biri 80 tonna) bolsa Gurbansoltan eje adyndaky we Görogly etraplarynyň ýüpekçilerine degişlidir. Howa şertl...

Halajyň nah-ýüplük egriji fabriginiň 2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda gazanan üstünlikleri

  • 05.05.2021

Türkmenistanyň dokma senagatynyň öňdebaryjy kärhanalaryndan biri bolan Halajyň nah-ýüplük egriji fabrigi şu ýylyň ilkinji dört aýynda 14 million 918 müň 519 manatlyk önüm öndürdi. Şol döwürdäki eksportyň mukdary 10 million 151 müň 179 manat boldy. Zawodyň önüm...