Biziň Täzeliklerimiz


​Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde pagta ýygymyna girişildi

  • 17.09.2021

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanda howa-toprak şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişdiler.

Döwlet habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, sebitiň 155 gektar ekin meýdanyndan ...

Türkmenbaşy adyndaky jins toplumynyň mobil goşundysy işläp başlady

  • 14.09.2021

Türkmenbaşy adyndaky jins toplumynyň «Bedew Jeans – TJK» atly mobil goşundysy işläp başlady.

Mundan beýläk bu toplumyň resmi saýtyndaky ähli mümkinçilikler siziň smartfonyňyza hem «göçüp geler».

Goşundyda hasaba alynmak bilen lybaslary saýlamak, uzak aralykdan...

Türkmenistanda köpçülikleýin pagta ýygymyna girişildi

  • 09.09.2021

Türkmenistanda köpçülikleýin pagta ýygymyna badalga berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda möhüm oba hojalyk kärhanalary öz işine başlady. Toprak-howa şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynda...

Türkmenistanda 2 müň tonnadan gowrak ýüpek gurçugy goýberildi

  • 04.09.2021

Şu ýylda Türkmenistanda ýurduň öňdebaryjy pudaklarynyň biri agrosenagatda gymmatly çig mal bolan ýüpek pilesiniň 2100 tonnasy öndürildi. Gadymy döwürlerden bäri türkmen halky ýüpekçilik sungatyna aýratyn uly üns bilen garapdyr. Olar ýüpekden egin-eşikleri taýý

Daşoguzyň «Çeper» tikinçilik kärhanasyndan okuwçylar üçin täze harytlar

  • 30.08.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýatyndaky «Çeper» tikinçilik kärhanasy ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary üçin täze mekdep lybaslaryny we beýleki tikin önümlerini taýýarlaýar. Olaryň hatarynda fartuklar, gyzlar üçin mekdep lybasy...

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmendokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek barada Karara gol çekdi

  • 30.08.2021

Ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Daşary söwda kärhanasynyň esasynda «Türkmendokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Türkm...

Kaka etrabynda täze dokma toplumy açyldy

  • 28.08.2021

25-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kaka etrabynda gurluşyk taslamasy ABŞ-nyň 147 million 850 müň dollaryna deň bolan täze dokma toplumynyň açylyp ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabara gatnaşdy.

Dabarany açmak bilen, Türkmenis...

​Türkmenbaşy jins toplumy eksport möçberlerini artdyrmaga taýýar

  • 24.08.2021

«Türkmenbaşy adyndaky jins toplumy» öz önümleriniň eksport möçberlerini we görnüşlerini artdyrmagy meýilleşdirýär diýip, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň saýty habar berýär.

Kärhananyň kuwwatlyklara oňa her aýda matanyň kesgitli görnüşi...

​Kaka etrabynda gurlup ulanylmaga beriljek döwrebap dokma toplumy pudagyň ösüşine mynasyp goşant goşar

  • 23.08.2021

Şu günler Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyşyna ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Bu barada hormatly Prezidentimiziň 20-nji awgustda geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Baş