Biziň Täzeliklerimiz


Täze söwda-dynç alyş merkezinde ýerli tekstil önümleriniň dükany açyldy

  • 30.09.2021

Tähran köçesiniň ugrunda bina edilen we öz gapylaryny 26-njy sentýabrda açan “Aşgabat” söwda-dynç alyş merkeziniň binasynda “Altyn Asyr” harytşynaslyk merkeziniň dükany açyldy diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Bu dükanda ýurdumyzyň belli m...

​Türkmenistanyň dokma senagaty pudagynyň gazanan üstünlikleri

  • 27.09.2021

“CentralAsia.news” gazetiniň ykdysady synçysy Walentin Trapeznikow okyjylar bilen Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlygynyň dowamynda gazanan üstünliklerini wasp edýän analitik syn bilen paýlaşdy.

Synçynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň öňdebaryj...

Nah mata kombinatynyň önümleriniň haryt-nyşany täzelendi

  • 25.09.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky S.A.Nyýazow adyndaky nah mata kombinatynda 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlap, «MEŞHURAÝ» ady we «MA» nyşany bilen täze harytlaryň önümçiligi ýola goýuldy.

Häzirki wagtda «MEŞHURAÝ» haryt-nyşany astyn...

​Pagta ýygymy möwsüminiň ilkinji ýeňijileri belli boldy

  • 22.09.2021

Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda işler gyzgalaňly dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, eýýäm bu möhüm möwsümde «ak altynyň» hasylyny ýygnamakda öňe saýlananlar bar. Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň A.Tekäýewa adyndaky daýhan birleşiginiň 8-nji toparynyň kär...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan sergide Dokma senagaty ministrliginiň önümleri görkezildi

  • 21.09.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan sergide Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrýar. Dokma senagaty üçin aýrylan ýörite ýerlerde pagta, trikotaž we tüýjümek önümleri, şeýl...

​Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde pagta ýygymyna girişildi

  • 17.09.2021

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanda howa-toprak şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişdiler.

Döwlet habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, sebitiň 155 gektar ekin meýdanyndan ...

Türkmenbaşy adyndaky jins toplumynyň mobil goşundysy işläp başlady

  • 14.09.2021

Türkmenbaşy adyndaky jins toplumynyň «Bedew Jeans – TJK» atly mobil goşundysy işläp başlady.

Mundan beýläk bu toplumyň resmi saýtyndaky ähli mümkinçilikler siziň smartfonyňyza hem «göçüp geler».

Goşundyda hasaba alynmak bilen lybaslary saýlamak, uzak aralykdan...

Türkmenistanda köpçülikleýin pagta ýygymyna girişildi

  • 09.09.2021

Türkmenistanda köpçülikleýin pagta ýygymyna badalga berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda möhüm oba hojalyk kärhanalary öz işine başlady. Toprak-howa şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynda...

Türkmenistanda 2 müň tonnadan gowrak ýüpek gurçugy goýberildi

  • 04.09.2021

Şu ýylda Türkmenistanda ýurduň öňdebaryjy pudaklarynyň biri agrosenagatda gymmatly çig mal bolan ýüpek pilesiniň 2100 tonnasy öndürildi. Gadymy döwürlerden bäri türkmen halky ýüpekçilik sungatyna aýratyn uly üns bilen garapdyr. Olar ýüpekden egin-eşikleri taýý