Biziň Täzeliklerimiz


Bäherden pagta egriji fabriginde 69 million manatdan gowrak önüm öndürildi

  • 03.11.2021

Şu ýylyň dokuz aýynda Bäherden pagta egriji fabriginde 69 million manatdan gowrak önüm öndürildi. Netijede, degişli döwürdäki ösüş depgini 13,9 göterime deň boldy.

Fabrikde dürli ölçeglerdäki ýüplük sapaklary öndürilýär: 27/1, 34/1, 51/1.

Bäherden pagta egriji...

Sakarçägäniň pagta egriji fabriginde meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi

  • 01.11.2021

Sakarçägäniň Gurbansoltan Atamyradowa adyndaky pagta egriji fabriginde şu ýylyň degişli döwründe öňde goýlan meýilnama 103 göterim ýerine ýetirilip, kärhananyň işgärleri pudagyň ösmegine möhüm goşant goşýarlar.

Dokuz aýyň dowamynda fabrik tarapyndan meýilleşdi...

Türkmenistan Ýaponiýada geçiriljek "EKSPO-2025" Bütindünýä sergisine gatnaşmaga taýýarlyk görýär

  • 29.10.2021

Türkmenistan sergi üçin Ýaponiýanyň Osaka şäherinde ýörite döredilen Ýumesima emeli adasynda geçiriljek "EKSPO-2025" Bütindünýä sergisine gatnaşmak üçin taýýarlyk görüp başlady. Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Ministrler Kabinetini...

Daşoguz welaýatynda pagta arassalamak işine başlandy

  • 25.10.2021

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynyň hünärmenleri gije-gündiziň dowamynda pagta arassalamak boýunça işlerini alyp barýarlar. Döwrebap gurallar bilen enjamlaşdyrylan kärhanada her gün 250-300 tonna pagta gaýtadan işlenilýär....

Halaç pagta egriji fabrigi önümlerini eksport edýär

  • 20.10.2021

2021-nji ýylyň başyndan bäri Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Halaç pagta egriji fabrigi Russiýa, Türkiýä, Ermenistana, Polşa 2557,9 tonna ýüplük eksport etdi. Daşary ýurtly sarp edijilere milli walýutada iberilen önümleriň bahasy 25 million manatdan gowrak bol...

Türkmenistanyň Dokma senagatynyň önümleri “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisinde görkezildi

  • 16.10.2021

9-njy oktýabrda «EXPO 2020 Dubai» atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli güni geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Sergi diwarlyklarynyň türkmen halysy we ahalteke bedewleriniň 5-siniň binagärlik keşbi bilen...

​Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň dokma toplumynyň işiniň netijeleri hakynda hasabat berildi

  • 12.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 9 aýynda halk hojalygynyň dürli pudaklarynda gazanylan netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi.

Onuň barşynda söwda we dokma toplumyn...

Nah mata kombinatynyň önümçiliginde sanly ulgamyň tehnologiýalaryndan peýdalanylýar

  • 07.10.2021

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky S.A.Nyýazow adyndaky Nah mata kombinatynda alnyp barylýan guramaçylyk we önümçilik işlerine sanly ulgamy...

Köneürgenjiň pagta egriji kärhanasy önümlerini daşary döwletlere çykarýar

  • 04.10.2021

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky pagta egriji kärhana öz önümlerini Hytaýa eksport etmek işini ýola goýdy. Bu barada «Туркменистан: золотой век» neşirinde habar berilýär.

Ol ýurduň iň ýaş dokma kärhanasy hasaplanylýar. Kärhananyň önümçilik kuwwaty bi...