Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenabatdaky pagta egriji fabrigi 2021 ýylyň meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

  • 24.11.2021

Türkmenabatdaky pagta egriji fabrigi ýylyň başyndan bäri 33 million manatdan gowrak önüm öndürdi. Fabrik 5 347 800 manatdan gowrak önüm öndürilip, ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirmegi başardy.

Şu ýyl Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe, Azerbaýja...

Daşoguz welaýatyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynda günde 250-300 tonna pagta gaýtadan işlenilýär

  • 22.11.2021

«Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň garamagyndaky Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Kuwwatlylygy ýylda 40 müň tonna tohumlyk çigidi işlemäge niýetlenen häzirki zaman ülňüli ýöriteleşdirilen bu kärhanada dö

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze dokma toplumynyň açylyş dabarasy gecirildi

  • 18.11.2021

17-nji noýabrda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze dokma toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, täze dokma toplumynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň m...

Babadaýhan etrabynda täze dokma toplumy ulanyşa berler

  • 16.11.2021

Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisiniň barşynda wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze dokma kärhanasynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi.

Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen bu kärhananyň

"Balkandokma" ÝGPJ önümçiligiň ösüş depgini 140 göterime golaý ýokarlandy

  • 15.11.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Serdar şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde döwrüň ösen talaplaryna laýyk işler amala aşyrylýar. Bu ýerde ornaşdyrylan önümçiligiň häzirki zaman tehnologiýasy kärhanada ýokary hilli, dürli...

Türkmenistanda pagta ýygymy möwsümi tamamlanýar

  • 12.11.2021

Türkmenistanyň dürli sebitlerinde pagta ýygymy möwsümi tamamlanyp barýar. Ahal welaýatynyň Bäherden we Kaka etraplarynyň, Lebap welaýatynyň Saýat we Dänew etraplarynyň, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň, Mary welaýa...

Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginiň tikinçileri ýokary zähmet netijelerini gazanýarlar

  • 08.11.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginiň ussat tikinçileri ýokary zähmet netijelerini gazanýarlar. Şu ýylyň başyndan bäri fabrik boýunça 11 million 400 müň manatlykdan gowrak önüm öndürilip, meýilnama 107,7 göte...

Döwlet baştutany, Türkmenistanyň dokma önümlerini daşary ýurtlara çykarmak meselesini ara alyp maslahatlaşdy

  • 06.11.2021

4-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň ýolbaşçylary bilen daşary bazarlarda dokma önümlerine bolan islegi artdyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda dokma sen...

Halaç etrabynyň nah ýüplük egirme kärhanasy 10 aýlyk meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirdi

  • 05.11.2021

Halaç etrabynyň Çohpetde obasynda gurlan Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah ýüplük egirme kärhanasynda 10 aýlyk meýilnamada görkezilen 9 million 414 müň manatlyga derek 43 million 971 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi....