Biziň Täzeliklerimiz


TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 7 million 763 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 16.06.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda...

Türkmenistanyň «Hytaý – Ýewraziýa EKSPO» Halkara sergisinde Milli pawilýony bolar

  • 16.06.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 26–30-njy iýuny aralygynda Hytaý Halk Respublikasynyň Sinszýan-Uýgur awtonom sebitinde geçiriljek «Hytaý – Ýewraziýa EKSPO» halkara sergisine...

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

  • 13.06.2024

Türkmenistanda galla oragy möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem 14-nji iýunda bu işe girişdiler. Ýurdumyzyň demirgazyk we günbatar sebitlerinde i...

Türkmenistan söwda we ýük daşamagy ýönekeýleşdirmek boýunça halkara maslahata gatnaşdy

  • 12.06.2024

11-12-nji iýunda Gazagystanyň Aktau şäherinde söwda we ýük daşamagy ýeňilleşdirmek mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça 15-nji halkara maslahaty geçdi, oňa Türkmenistanyň adyndan «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň uly utgaşdyryjysy Sapa Gurbanberdiýew gatnaşd...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy

  • 27.05.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Germaniýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndü

Halaçly halyçylaryň zähmet üstünlikleri

  • 22.05.2024

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň zähmetsöýer halyçylary ene-mamalarymyzdan gelýän bu gadymy hünäre yhlas edip, üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 3 müň 36 inedördül metr haly dokamaklygyň hötdesinden geldiler.

Bu bolsa 4 aýlyk ...

Balkan welaýatynda pilä ideg işleri jemleýji tapgyrda barýar

  • 22.05.2024

Milli ykdysadyýetimiziň oba hojalyk toplumyny ösdürmek, ony hil taýdan täze derejelere çykarmak Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasyny tutýar. Belent maksatlary özünde jemleýän şeýle işleriň çäklerinde gymmatly önüm bolan piläniň öndürilişini...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 46 million 102 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 26.03.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. 

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Pakistanyň, 

Owganystanyň, Maltanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmennebit» döwlet ko...

Daşoguz welaýaty pile möwsümine taýýarlyk görüldi

  • 26.03.2024

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary ýetip gelýän pile ýygnamak möwsümine taýýarlyk görýärler.

Olar bu jogapkärli möwsümiň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň köp derejede ýerli zawodlaryň kesgitlenen talaplara laýyk gelmegine, jaýlaryň dezinfeksiýa edilişine we gurçu...